----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:13 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ระเบียบข้อบังคับ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีระบบรองรับการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองควาย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ระเบียบใดมีข้อความขัดต่อระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ให้นายกเทศบาลตำบลหนองควาย เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองควาย และรักษาการให้เป็นไปตาม ระเบียบนี้

ข้อ ๔ ที่ตั้ง ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


หมวดที่ ๑

วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อ ๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น รวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

ข้อ ๖ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ข้อ ๗ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ข้อ ๘ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย


หมวดที่ ๒

สมาชิกกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลตำบล

ข้อ ๙ สมาชิกกองทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2. เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย


หมวดที่ ๓

คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

ข้อ ๑๐ สมาชิกกองทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง หรือผู้แทน เป็นที่ปรึกษา

2. สาธารณสุขอำเภอหางดง หรือผู้แทน เป็นที่ปรึกษา

3. นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานกรรมการ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน เป็นรองประธานกรรมการ

5. สมาชิก อบต. ที่สภาฯ มอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

6. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เป็นกรรมการ

7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

8. ผู้แทนหมู่บ้านที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ

9. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ

10. ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกเทศมนตรีตำบลมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๑ สมาชิกกองทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ

2. รับผิดชอบการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน ฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลตำบล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองควายมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ ๒ ปี (นับจากวันที่ สปสช. ออกคำสั่งแต่งตั้ง)

เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบวาระ ๒ ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรณีที่กรรมการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ สมาชิกเทศบาลตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

สำหรับนายกเทศมนตรีตำบลหรือ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และปลัดเทศบาลตำบล (กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง) หากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง ดังนั้น จึงไม่ต้องส่งรายชื่อมาขอรับการแต่งตั้งอีก

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นตำแหน่งโดยวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๑๐ (๔), (๗), (๘) พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น

4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

5. เป็นบุคคลล้มละลาย


หมวดที่ ๔

ที่มาของเงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

ข้อ ๑๔ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมีที่มา ดังนี้

1. เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้จัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เงินงบประมาณอุดหนุนสมทบตามสัดส่วนจากเทศบาลตำบล

3. เงินบริจาคสมทบจากชุมชน/องค์กรชุมชน

4. รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากกองทุน


หมวดที่ ๕

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต้องมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ๒ เดือน ๑ ครั้ง เพื่อประมวลข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชน วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางหรือพัฒนา

ข้อ ๑๖ ให้มีระเบียบวาระในการประชุม เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ

ข้อ ๑๗ การประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และใช้ฉันทามติ (ความเห็นพร้อม) เป็นเกณฑ์มากกว่าการตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากบังคับ

ข้อ ๑๘ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการถือเป็นวาระประจำที่จะต้องมีการรายงานบัญชีรับ-จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ เพื่อที่ประชุมทราบร่วมกัน

ข้อ ๑๙ การจัดทำบันทึกรายงานการประชุม ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงค้นคว้า โดยมอบให้ประธานและเลขานุการเป็นผู้ลงนามรับผิดชอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วนของรายงานทุกครั้ง


หมวดที่ ๖

การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย

ข้อ ๒๐ การใช้จ่ายเงินเป็นไปเพื่อการดำเนินงานและบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน ๔ ลักษณะ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควายให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในรอบปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย

ข้อ ๒๑ การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ

1. ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำแผนงาน/โครงการ นำเสนอผ่านคณะอนุกรรมการในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติงบประมาณแล้วต้องทำบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนในเรื่องอะไร จำนวนงบประมาณเท่าไร มีเงื่อนไขอย่างไร และต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับการสนับสนุนจะต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมให้กองทุนฯ ทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน

2. รายจ่ายการดำเนินงาน ตามข้อ 20 (4) ให้จัดทำแผนงาน/โครงการ นำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกครั้ง

ข้อ ๒๒ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่ายานพาหนะ

1. ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งๆ ละ ไม่เกิน ๒๐๐ บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งละไม่เกิน ๓๐๐ บาท /วัน ส่วนการเข้าร่วมประชุมนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เบิกจ่ายตามจริงโดยยึดตามระเบียบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นแบบ

3. รายจ่ายในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของกองทุนฯ ให้เบิกจ่ายตามจริงโดยยึดตามระเบียบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบ

4. รายจ่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการให้เสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้ง

ข้อ ๒๓ อำนาจการอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ

1. ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และมีความจำเป็นเร่งด่วนให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ สามารถอนุมัติได้ โดยต้องแจ้งแก่คณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

2. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้อนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกา


    ทั้งนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

( นายสงวนศักดิ์ ใจสม )

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลหนองควาย

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์