You are currently viewing โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม

แชร์เลย :