You are currently viewing ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566

ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566

การประชุม+มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณจาก กองทุน สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ในการดูแลสุขภาพ ของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลหนองควาย พร้อมกันนี้นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรี และนายอัต จันทร์ถา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับญาติ/ผู้ดูแลของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) จำนวน 24 ราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจวัตรประจำวันต่อไป ภายหลังจากการประชุมบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ตำบลหนองควาย มีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอีกเป็นจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในกิจวัตรประจำวัน ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุม จึงได้มีการต่อยอดความห่วงใยในการสุขภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้กิจกรรม “ อิ่มอุ่น กองทุนสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่” โดยการร่วมแบ่งปัน บริจาค สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตลอดจนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาผ้าอ้อมให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มเติม ต่อไป โดย … กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แชร์เลย :