You are currently viewing มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นไม่ชัด

มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นไม่ชัด

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิสภาเทศบาล ได้มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นไม่ชัด จำนวน 254 ราย ตามโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :