----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 13:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

คู่มือสำหรับประชาชน


แบ่งตามหมวดเอกสาร :  

 

คู่มือสำหรับประชาชนทุกหมวดหมู่


ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศ 17 กันยายน 2563
2 เทศบัญญัติตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2557 16 กันยายน 2563
3 เทศบัญญัติตำบลหนองควาย เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557 16 กันยายน 2563
4 เทศบัญญัติตำบลหนองควาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 16 กันยายน 2563
5 เทศบัญญัติตำบลหนองควาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗ 16 กันยายน 2563
6 เทศบัญญัติตำบลหนองควาย เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 16 กันยายน 2563
7 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20 เมษายน 2563
8 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 เมษายน 2563
9 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินแทน) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20 เมษายน 2563
10 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์