----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:34 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย
วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้นำในการพัฒนา

ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา

ขจัดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

อนุรักษ์จารีตประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน


พันธกิจ

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

4. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณภาพที่ดี สร้างความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน

6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงการบริการให้มีประสิทธิภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์