----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้ คุณสมบัติ - เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) - มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองควาย หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ภายในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลักฐานที่ใช้ - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (การมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ในวัน-เวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-125070

วันที่ : 18 มกราคม 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ : 17 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

วันที่ : 13 มกราคม 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ : 13 มกราคม 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564

กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควายเรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ : 26 ตุลาคม 2564

อ่านทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์