You are currently viewing โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวานนี้ (5 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว และกับการศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :