เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หนังสือรับรองวิศวกร สถาปนิก หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน หนังสือมอบอำนาจ หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน แบบ น.8 แบบ น.7 แบบ น.6 แบบ น.5 แบบ น.4-1 แบบ น.4 แบบ ข.8 แบบ ข.7 แบบ ข.6 แบบ ข.5 แบบ ข.4 แบบ ข.3 แบบ ข.2 แบบ ข.1

แชร์เลย :