You are currently viewing โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ” /โครงการ “1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ” /โครงการ “1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

✔️โครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ”
✔️โครงการ “1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่ พร้อมปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย เจ้าหน้าที่กองช่าง กองศึกษา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น กิจกรรมกำจัดวัชพืช กิจกรรมรักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่ถนนหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีถึงวัดดอยแก้ว
แชร์เลย :