You are currently viewing โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก/โครงการรณรงค์กำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก/โครงการรณรงค์กำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย

💚โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
🔵โครงการรณรงค์กำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองควาย
🧑‍🏭วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภา รองประธานสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จว. ชม. เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ประธาน อสม หมู่ 5 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
💚ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จว.ชม. (ศูนย์ผึ้ง เชียงใหม่) ถึงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จว.ชม. ร่วมกิจกรรม
🪴บำรุงรักษาต้นไม้
🍃 Big Cleaning Day และ 5 ส.
♻️กิจกรรมกำจัดวัชพืช
❇️รักษาความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จว.ชม. ถึง เส้นทางบ้านฟ่อน
แชร์เลย :