You are currently viewing โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เทศบาลตำบลหนองควายจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566” และ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน เทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :