You are currently viewing โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างฯ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างฯ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม-สำหรับผู้บริหาร-พนักงาน-ลูกจ้าง

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้พบปะพูดคุยกับพนักงาน โดยการจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารดอกลำดวน

แชร์เลย :