You are currently viewing โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
❇️ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2566 ณ หมู่บ้าน 12 แห่ง ตำบลหนองควาย
❇️มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์ควบคุม และให้ผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงมีความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
❇️โดย…. อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
และเ จ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองควาย

 

 

แชร์เลย :