You are currently viewing ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extrenal Integrity and Trnsparency Assessment) : EIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ เทศบาลตำบลหนองควาย

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extrenal Integrity and Trnsparency Assessment) : EIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ เทศบาลตำบลหนองควาย

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extrenal Integrity and Trnsparency Assessment) : EIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ เทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :