You are currently viewing ประชุมประชาคม หมู่ 6 หมู่10 เทศบาลตำบลหนองควาย

ประชุมประชาคม หมู่ 6 หมู่10 เทศบาลตำบลหนองควาย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุม ณ ศาลาวัดร้อยจันทร์ หมู่ที่6 และ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย

แชร์เลย :