You are currently viewing ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย (ประธานคณะทำงาน) ร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องปรชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :