You are currently viewing กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควายเรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

แชร์เลย :