You are currently viewing การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหนองควาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :