You are currently viewing โรงเรียนผู้สูงอายุ : การประดิษฐ์ดอกดาวเรือง

โรงเรียนผู้สูงอายุ : การประดิษฐ์ดอกดาวเรือง

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ประจำวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วาสนา สายมา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากเส้นตอก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

แชร์เลย :