You are currently viewing โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ 2567

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ 2567

เทศบาลตำบลหนองควาย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ตามมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจัดอบรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์เลย :