You are currently viewing กิจกรรมมอบแว่นตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น

กิจกรรมมอบแว่นตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น

กิจกรรมมอบแว่นตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น
🔹เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้มอบแว่นตาให้สำหรับผู้สูงอายุตามค่าสายตาขอแต่ละคนที่ได้ตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ ผู้อำนวนการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น
🔹เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านการมองเห็นที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ดี ลดความเสี่ยง อันตรายที่อาจเกิดขี้นจากปัญหาทางสายตา
🔹ตามโครงที่ขอรับการการสนับสนุนงบประณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย
🔹โดย…กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แชร์เลย :