You are currently viewing ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่9)

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่9)

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ.2566
หรือ กดลิงก์ด้านล่างนี้
👉อ่าน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลหนองควาย
👉แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
แชร์เลย :