เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (2566)

กฏหมายจัดตั้งเทศบาล

พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565

 

แชร์เลย :