You are currently viewing

เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลหนองควาย กับภาคีเครือข่าย ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย (ศพอส.) ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองควาย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 39 หน่วยงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

แชร์เลย :