You are currently viewing โรงเรียนผู้สูงอายุ : การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโฆษณาชวนเชื่อ

โรงเรียนผู้สูงอายุ : การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและโฆษณาชวนเชื่อ

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ประจำวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566
—————-
โดย ภญ.นัทธินี วัฒนวราสันต์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฯ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกวิธี โฆษณาชวนเชื่อและการดูแลสุขภาพเพื่อลดโรค ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แชร์เลย :