You are currently viewing โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
🟢นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุตำบลหนองควาย
🟢โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องโรคตาที่ควรเฝ้าระวัง แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางสายตา รวมถึงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และการมองเห็นให้ได้รับการช่วยเหลือ เข้ารับการรักษาตามสิทธิประโยชน์ ต่อไป
🟢วิทยากรโดย..รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ลีอังกูลเสถียร
🟢ตรวจสายตาโดย…ทีมงานผู้เชี่ยวชาญร้านแว่นแก้ว
🟢 ดำเนินงานโดย… กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต. บ้านต้นเกว๋น
🟢ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขพาพเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :