You are currently viewing โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (27 สิงหาคม 2565) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว และกับการศึกษา โดยมี นายณัฐพล ขันแข่งบุญ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องกัญชา แก่เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ

แชร์เลย :