You are currently viewing โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2567

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) และสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 20 คน หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 30 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน

 

แชร์เลย :