You are currently viewing โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกเป็นผู้นำชุมชน และมีความกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้เยาวชนได้คิด วิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนของตนเอง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายและวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในหัวข้อ “เยาวชนผู้นำท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อต่อยอดในอนาคต” เพื่อพัฒนาเยาวชน ผ่านการปลูกฝังทักษะการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอาชีพ
แชร์เลย :