You are currently viewing โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ⛱️ระหว่างวันที่ 7-19 มิถุนายน 2566 🌨️ณ หมู่บ้าน 12 แห่ง ตำบลหนองควาย ☔️เป้าหมาย…อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน ประชาชนทั่วไป
💧กิจกรรมที่ 1 – คืนข้อมูล สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ – ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 3 เก็บ 3โรค – มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย – เดินรณรงค์ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
💧กิจกรรมที่ 2 สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
💧กิจกรรมที่ 3 สำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ตรวจสอบแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำ หาค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในหมู่บ้าน
💧กิจกรรมที่ 4 พ่นละอองฝอย รัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย และ ในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการ โดย … เทศบาลตำบลหนองควายร่วมกับ รพสต. บ้านต้นเกว๋น
แชร์เลย :