You are currently viewing โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2566
🟢นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายพร้อมด้วย รองนายกเทศมตรี แกนนำสุขภาพตำบลหนองควายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฝีกอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566
🟢โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคควบคุมโรค การสาธารณสุขสุขมูลฐาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างพื้นที่
🟢กิจกรรมการอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 วิทยากร จาก เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นเกว๋น
🟢กิจกรรมการดูงาน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 จำนวน 3 แห่ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยว เทศบาบตำบลเนินพระ และ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แชร์เลย :