You are currently viewing โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 🔷🔹นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 🔷🔹โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครปศุสัตว์ทุกหมู่บ้านตำบลหนองควาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อันจะส่งผลให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหนองควาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 🔷🔹สำหรับวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อำเภอหางดง
แชร์เลย :