You are currently viewing โครงการจัดการขยะในชุมชน 2565

โครงการจัดการขยะในชุมชน 2565

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการขยะในชุมชน โดยมีกิจกรรม
📜บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองควาย, โรงเรียนบ้านสันป่าสัก, โรงเรียนบ้านตองกาย, โรงเรียนบ้านฟ่อน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋นตำบลหนองควาย
📖บรรยายให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑
🗑สาธิตทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย: แกนนำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓Rs ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ตำบลหนองควาย
แชร์เลย :