You are currently viewing โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
🔶🔸วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯเขตที่ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จว.ชม. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จว.ชม. แกนนำชุมชนบ้านฟ่อนหมู่ที่ 2
และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย
☑️ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืช กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ตั้งแต่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จว.ชม. (ศูนย์ผึ้ง เชียงใหม่) ถึงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จว.ชม.
แชร์เลย :