เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืน ต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด ที่รุกล้าทาง

แชร์เลย :