You are currently viewing “อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) 2564

“อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) 2564

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย จัดโดรงการ “อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลหนองควาย ให้มีความสามารถ เป็นคนดีคนเก่ง และมีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสืบไป โดยได้สอนวิธีการทำตุง ตัดช่อ และประดิษฐ์โคมไฟ ที่ใช้ในเทศกาลลอยกระทง ยี่เป็ง ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :