ปลัด

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

ปลัดเทศบาล
โทร. 085-0301973

รองสุภาวัตร ศิริบูรณ์

นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์

รองปลัดเทศบาล
โทร.087-1847778

thumb_202004090330058757

นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.091-0691101

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-5956824

thumb_202101060335536999

นางสาวกัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.098-8395536

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวภาชญา ชัยประภาสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส.ภาชญา ชัยประภาสกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.096-5181117

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมาลี วรรณราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร.093-1320633

หัวหน้าฝ่ายปกครอง วัฒน์สิทธิ์

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.093-2516541

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.081-7644787

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.080-3267440

S__86220802

นายสงกรานต์ มหาวัน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร.086-1829339

น.ส.พชรมน อนุวงค์ดำรง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร.088-2514404