ปลัด

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

ปลัดเทศบาล
โทร. 085-0301973

รองสุภาวัตร ศิริบูรณ์

นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์

รองปลัดเทศบาล

thumb_202004090330058757

นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.091-0691101

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

นายสิทธิพงษ์ อินทร์ปา

ผู้อำนวยการกองช่าง

thumb_202101060335536999

นางสาวกัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.098-8395536

นางวนิดา นิ่มนาง ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวนิดา นิ่มนาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวภาชญา ชัยประภาสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส.ภาชญา ชัยประภาสกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมาลี วรรณราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.089-8545907

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.081-7644787

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวทิวาพร ศรีบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายรักเกียรติ ชมภูคำ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

น.ส.พชรมน อนุวงค์ดำรง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร.088-2514404