ปลัด

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

ปลัดเทศบาล
โทร. 085-0301973

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาล

thumb_202004090330058757

นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.091-0691101

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

thumb_202101060335536999

นางสาวกัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.098-8395536

หัวหน้าอู๋

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร.081-9155649

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.081-7644787

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.089-8545907

น.ส.พชรมน อนุวงค์ดำรง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร.088-2514404