นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าอู๋

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เกรียงไกร จอมแปง

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

น.ส.จริยาภรณ์ อินสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมศรี วงค์คำปวน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.เหมวรรณ เหมืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.นภัทรธมณฑ์ นิ่มชนะพิธิวัต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

น.ส.ณัฎฐนิตย์ พันธุรักษา

ครู อันดับ คศ.2

นางนิตยา สุทธะ

ครู อันดับ คศ.2

น.ส.เนตรลดา ตาอินต๊ะ

ครู อันดับ คศ.1

นางเกวลิน ยอดสะแล

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธัญสินี เทพสุนีย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนุชจิรา ปัญโญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.น้ำเพชร ต้นสัก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชาญ บัวถา

คนงานทั่วไป

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

ป้าตุ้ย

น.ส.อนงค์รัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายญาณวิทย์ ใจลึก

คนงานทั่วไป

นายจรูญ พุทธโยธา

ยาม

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นางอรทัย ไชยโย

ผู้ดูแลเด็ก

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชัยรัตน์ ขันทราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา

น.ส.ศุภ ชุดาภากุล

คนงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

ส.อ.วุฒิชัย สุจริต

คนงานทั่วไป

เจมส์

นายณัฐวุฒิ สืบคำเปียง

พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

-ว่าง-

เจ้าพนักงานทะเบียน

-ว่าง-

นักสันทนาการ

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

ครู