นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมาลี วรรณราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง นิติกรชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

น.ส.นภัทรธมณฑ์ นิ่มชนะพิธิวัต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

พี่หมวย สป

น.ส. พัชรา เลิศทรัพย์ไพศาล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.เหมวรรณ เหมืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

เจ้าพนักงานทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา เจ้าพนักงานเทศกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

น.ส.น้ำเพชร ต้นสัก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เจมส์

นายณัฐวุฒิ สืบคำเปียง

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นายชัยรัตน์ ขันทราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

ป้าตุ้ย

น.ส.อนงค์รัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

น.ส.ศุภ ชุดาภากุล

คนงานทั่วไป

นายญาณวิทย์ ใจลึก

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายสุสิน กาทู

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายศุภชัย บัวสาย

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายณัฐพงศ์ สืบคำเปียง

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายนรินทร์ ผ่องเมืองปัก

คนงานทั่วไป

นายศุภชัย คุ้มแก้ว

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

คนงานทั่วไป