นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมาลี วรรณราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง วัฒน์สิทธิ์

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง นิติกรชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

พี่หมวย สป

น.ส. พัชรา เลิศทรัพย์ไพศาล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่หมวยเล็ก

น.ส.ธิดารัตน์ จรัสพันธ์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ

น.ส.เบญจวรรณ วงศ์สร้อย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นภัทรธมณฑ์ นิ่มชนะพิธิวัต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวกานต์ แสนเสมอ นักพัฒนาชุมชน

น.ส.กานต์ แสนเสมอ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.เหมวรรณ เหมืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

S__6823950

นายจตุพล อินอุเทน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา เจ้าพนักงานเทศกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เจมส์

นายณัฐวุฒิ สืบคำเปียง

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นายชัยรัตน์ ขันทราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

ป้าตุ้ย

น.ส.อนงค์รัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

นายญาณวิทย์ ใจลึก

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายสุสิน กาทู

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายศุภชัย บัวสาย

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายณัฐพงศ์ สืบคำเปียง

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายนรินทร์ ผ่องเมืองปัก

คนงานทั่วไป

นายศุภชัย คุ้มแก้ว

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

คนงานทั่วไป