นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมาลี วรรณราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง วัฒน์สิทธิ์

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเบญจวรรณ

น.ส.เบญจวรรณ วงศ์สร้อย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พี่หมวยเล็ก

น.ส.ธิดารัตน์ จรัสพันธ์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร จอมแปง นิติกรชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

น.ส.นภัทรธมณฑ์ นิ่มชนะพิธิวัต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

พี่หมวย สป

น.ส. พัชรา เลิศทรัพย์ไพศาล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.เหมวรรณ เหมืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

S__6823950

นายจตุพล อินอุเทน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา เจ้าพนักงานเทศกิจ

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพงศ์ ตาสา

เจ้าพนักงานเทศกิจ

- ว่าง -

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เจมส์

นายณัฐวุฒิ สืบคำเปียง

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นายชัยรัตน์ ขันทราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

ป้าตุ้ย

น.ส.อนงค์รัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

คนงานทั่วไป

นายญาณวิทย์ ใจลึก

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายสุสิน กาทู

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายศุภชัย บัวสาย

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายณัฐพงศ์ สืบคำเปียง

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

นายนรินทร์ ผ่องเมืองปัก

คนงานทั่วไป

นายศุภชัย คุ้มแก้ว

คนงานทั่วไป

blank-profile-picture-png

-ว่าง-

คนงานทั่วไป