นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภา

นายทวีวัฒน์ สายมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
โทร. 080-1348469

นางสาวยุพิน ค้าขาย รองประธานสภา

นางสาวยุพิน ค้าขาย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
โทร. 087-9935177

นางขันแก้ว บัวเหลือง

นางขันแก้ว บัวเหลือง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย
โทร. 089-8522244

นายอุทัย กาวิโล สมาชิกเขต1

นายอุทัย กาวิโล

สท.เขต 1
โทร. 084-1735426

นายนิคม อินใจมาสมาชิกเขต 1

นายนิคม อินใจมา

สท.เขต 1
โทร. 087-1737179

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

สท.เขต 1
โทร. 065-4683312

นายสายมิตร ชัยมงคล

นายสายมิตร ชัยมงคล

สท.เขต 1
โทร. 086-9211995

นางสายัณห์ จิตรมั่น

นางสายัณห์ จิตรมั่น

สท.เขต 1
โทร. 081-0254802

นายณัฐกร เรือนเหล็ก

นายณัฐกร เรือนเหล็ก

สท.เขต 2
โทร. 096-7944194

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

สท.เขต 2
โทร. 097-2892256

นายเกรียงไกร เกษร เขต1

นายเกรียงไกร เกษร

สท.เขต 2
โทร. 089-8541665

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวริศา กันทะอุโมงค์

ว่าที่ ร.ต.หญิงปวริศา กันทะอุโมงค์

สท.เขต 2
โทร. 089-9500461