นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภา

นายทวีวัฒน์ สายมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นางสาวยุพิน ค้าขาย รองประธานสภา

นางสาวยุพิน ค้าขาย

รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นางขันแก้ว บัวเหลือง

นางขันแก้ว บัวเหลือง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองควาย

นายอุทัย กาวิโล สมาชิกเขต1

นายอุทัย กาวิโล

สท.เขต 1

นายนิคม อินใจมาสมาชิกเขต 1

นายนิคม อินใจมา

สท.เขต 1

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

นายประหยัด กรีเหลี่ยง

สท.เขต 1

นายสายมิตร ชัยมงคล

นายสายมิตร ชัยมงคล

สท.เขต 1

นางสายัณห์ จิตรมั่น

นางสายัณห์ จิตรมั่น

สท.เขต 1

นายณัฐกร เรือนเหล็ก

นายณัฐกร เรือนเหล็ก

สท.เขต 2

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

นายสมบูรณ์ กรีเหลี่ยง

สท.เขต 2

นายเกรียงไกร เกษร เขต1

นายเกรียงไกร เกษร

สท.เขต 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวริศา กันทะอุโมงค์

ว่าที่ ร.ต.หญิงปวริศา กันทะอุโมงค์

สท.เขต 2