วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้นำในการพัฒนา
ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา
ขจัดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
อนุรักษ์จารีตประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

 

พันธกิจ

  1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
  2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  3. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
  4. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณภาพที่ดี สร้างความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน
  6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงการบริการให้มีประสิทธิภาพ