You are currently viewing รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบางในตำบล

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบางในตำบล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นาย ณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบหน้ากากอนามัยชนิด N 95 จำนวน 4,000 ชิ้น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด หัวใจและหลอดเลือกและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) และประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้ง )
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองควายได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 ผ่าน ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2566 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่อไป

 

แชร์เลย :