ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1.  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง
 2.  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. แนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

 1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร