You are currently viewing ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันนี้ (6 กันยายน 2564) นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธาน ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

แชร์เลย :