ประกาศสภา เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสภา เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

แชร์เลย :