1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
 3. การสาธารณูปการ
 4. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น อาทิเช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำ การติดตั้ง/ปรับปรุง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ การจัดระบบผังเมือง

2.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

 1. จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 3. การส่งเสริมกีฬา
 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิเช่น จัดให้มีศูนย์ประสานงานสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือจากสถานบริการสาธารณสุขภายในตำบลหนองควาย, ศูนย์กีฬาตำบล, สวนสุขภาพ และสถานที่ออกกำลังกาย

3.นโยบายด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษกิ่งไม้ และส่งเสริมให้มีการปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ยจากการผลิต

4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 2. การจัดการศึกษา
 3. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส อาทิเช่น จัดให้มีการเรียนการสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล

5.นโยบายด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 1. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 2. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 3. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิเช่น การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจัดให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบล การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลหนองควาย

6.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 2. มุ่งเน้นให้การบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลให้พร้อมรองรับการทำภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด