ความหมายดวงตราประจำเทศบาลตำบลหนองควาย

พื้นที่ตำบลหนองควายในอดีตมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มป่าไม้สักและป่าไม้ไผ่ มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง ชื่อว่า “พระมหาเถรจันทร์” จาริกมาจากทางทิศเหนือเดินทางผ่านมาบริเวณแห่งนี้ จึงมีชาวบ้านได้กราบอาราธนานิมนต์ให้พักและปักกลดปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสร้างอารามชั่วคราวริมหนองน้ำเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ได้จำพรรษาต่อมาทุกคืนวันพระจะมีควายเขาบิดตัวหนึ่ง มีลักษณะลำตัวสีทองลงมาจากดอย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาราม มักมานอนพักเล่นที่หนองน้ำริมอารามอยู่เป็นประจำ จนชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่า “หนองควายคำ”

ในปัจจุบันอารามดังกล่าวได้รับการจัดตั้งเป็นวัดชื่อ“วัดโพธิพิชิต”หรือคำเรียกของชาวบ้านทั่วไป ว่า “วัดหนองควายคำ” จนกลายเป็น “หนองควาย” และเป็นชื่อของตำบลในปัจจุบัน

วิหารวัด หมายถึง

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชนแสดงถึงความรักสงบ และยึดมั่นในจารีต ประเพณีอันดีงาม

ต้นศรีมหาโพธิ์ หมายถึง

สัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระพุทธเจ้าศาสดาเอก พระพุทธศาสนา สื่อความหมายถึงความเจริญงอกงาม ร่มเย็นและปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้

หนองน้ำ หมายถึง

สถานที่เก็บกักน้ำแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารผู้ที่มาอยู่อาศัยสามารถสร้างฐานะของตนให้เจริญงอกงาม ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวง

ควายทอง หมายถึง

สัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพและมีศักยภาพเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองยั่งยืน

โดยสรุปตำบลหนองควาย เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนแห่ง ความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็น เป็นสุข และมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ประชาชนคนหนองควายและผู้มาอยู่อาศัย หากดำรงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ จะมีความเจริญงอกงาม และรุ่งเรืองในชีวิตฯ