คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลผู้รักษาราชการแทนรองปลัดฯ

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลผู้รักษาราชการแทนรองปลัดฯ

แชร์เลย :