คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล

คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล

แชร์เลย :