นายณรงค์ ธิลา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย
โทร.0654265366

นายภาสกร เก๊างิ้ว

รองนายกเทศมนตรี โทร.081-8846981

นายสมชาย ศรีมูล

รองนายกเทศมนตรี
โทร.081-1114626

นายอุดม สมจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
085-7245553

นายอัต จันทร์ถา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 087-789-3030